Efadur Hærdelak 1 liter

På lager
SKU
045579139100
Din pris/stk 439,00 DKK
Vælg antal stk
Forventet leveringstid: 1-3 dage
Lev. omk. tillægges

Hærder til Maskinemalje. Forkorter tørretiden, forbedrer glans, hårdhed og kemikaliebestandighed. 

Faresymboler:

H-sætninger:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H312/332 Farlig ved hudkontakt eller indånding.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Specifikationer
Varenummer045579139100
Leveringstid1-3 dage